Industridoktorand undersöker fosforbalansen i Vombsjön

Vombsjön är primär dricksvattentäkt för cirka 25 % av Skånes befolkning och förser bland annat Malmö med dricksvatten.

Sjön har stor övergödningsproblematik, är mycket näringsrik och omsätter årligen stora mängder fosfor. Anna Söderman, ny industridoktorand hos Sweden Water Research och Sydvatten ska i sitt doktorandprojekt bland annat:

  • Undersöka kvantiteten och distributionen av fosfor i sjön
  • Utveckla en dynamisk modell över fosfordynamiken i sjön
  • Undersöka åtgärder för att minska fosforkoncentrationen i sjön
  • Undersöka och utvärdera den nuvarande miljöövervakningen kopplad till fosforbelastningen

Tillhör projekt

Undersökning av Vombsjöns fosfordynamik