Reningstekniker för läkemedel och mikroföroreningar i avloppsvatten

För att främja utvecklingen av reningstekniker för läkemedel och andra miljöfarliga ämnen har HaV delat ut medel för att stödja projekt för att utveckla reningstekniker. En ny rapport sammanfattar projektens resultat. Ett av projekten är RESVAV, där Sweden Water Research var en av deltagarna.

Läkemedelsrester kan spridas till våra hav, sjöar och vattendrag via avloppsvatten. HaV (Havs och Vattenmyndigheten) finansierade 2014-2017 olika projekt för att stötta utvecklingen av reningstekniker. Nu har en ny rapport släppts, som sammanfattar resultaten av projekten. Ett av projekten som utvärderats är RESVAV.

Om RESVAV

Med RESVAV var målet att utveckla reningsprocesser avsedda för reduktion av läkemedelsrester och andra svårnedbrytbara föroreningar. I praktiken innebar det arbete med att fastställa riktlinjer och dimensioneringskriterier för drift och utbyggnad av olika typer av svenska avloppsreningsverk. Förutsättningarna för införande av avancerad rening kan se väldigt olika ut i olika delar av landet och vid olika avloppsreningsverk. Vissa anläggningar medger kväverening, andra inte. Vissa avloppsreningsverk har små recipienter med låg utspädning, andra har havet som närmsta recipient.

Förståelse för dessa och andra förutsättningar är viktiga utgångspunkter för att identifiera utvecklingsbehov och bygga väl fungerande och kostnadseffektiva
anläggningar. I projektet har bland annat ozonering i pilotskala genomförts vid flera avloppsreningsverk i södra Sverige. I projektets senare fas har även de första stegen mot utveckling av en ny reningsprocess tagits, där dosering av pulveriserat aktivt kol kombinerats med rörliga biofilmsbärare.

Vad blev resultatet av HaVs satsning?

Den nya rapporten visar projekten tagit reningsteknikerna ett steg framåt. Det finns teknik som idag kan tillämpas på svenska kommunala avloppsreningsverk i syfte att avlägsna olika typer av mikroföroreningar, däribland läkemedelsrester. De tekniska lösningar som utvärderats baseras i huvudsak på ozonering eller filtrering genom aktivt kol samt olika kombinationslösningar. Lösningarna har i de flesta fall testats och utvärderats i nära samarbete med personal på avloppsreningsverk, vilket är en förutsättning för att kunna utvärdera teknikerna på ett trovärdigt sätt. Detta skapar goda förutsättningar för fungerande lösningar i stor skala. I ett av projekten har även källsorterande system studerats.

Arbetet har i flera fall banat väg för nya forsknings- och utvecklingsprojekt där de parter som arbetat inom nuvarande utlysning kan bidra till och leda utvecklingen av framtidens avloppsvattenrening. Det gäller exempelvis ekotoxikologiska effekter av ozonering, utveckling och förståelse av tillämpningar baserade på aktivt kol och utveckling av analysteknik.

Genom regeringsuppdraget och arbetet i de olika projekten har det skapats en mycket stark plattform att bygga vidare på för införande av avancerad rening vid svenska avloppsreningsverk. I rapporten beskrivs i korthet och i populärvetenskaplig form bakgrunden till arbetet och resultat från de olika projekten. Kostnader för olika reningstekniker har tagits fram och sammanfattas i rapporten som också erbjuder vägar vidare för den intresserade läsaren.

Här hittar du hela rapporten.

Tillhör projekt

Rening av svårnedbrytbara föroreningar i avloppsvatten – RESVAV