Workshop om rening från organiska mikroföroreningar i avlopp

Tisdagen den 13 oktober anordnade Sweden Water Research en workshop för personal från VA SYD, NSVA, Sydvatten, Gryaab, Lunds Tekniska Högskola och Chalmers Tekniska Högskola. Syftet var att höja kunskapen och diskutera forskningen som gäller rening från organiska mikroföroreningar i avlopp.

Institutionen för Kemiteknik vid Lunds Tekniska Högskola (LTH) och Sweden Water Research (SWR) har tillsammans bidragit till att skapa en betydande FoU-verksamhet fokuserad på rening från organiska mikroföroreningar i kommunalt avloppsvatten. Exempelvis så finns nu hela sex doktorander på LTH inom forskningsområdet, kopplade till SWR.

Workshopens syfte var att berätta om verksamheten, lyfta de viktigaste resultaten och gemensamt diskutera framtida utmaningar och forskning. Detta gjordes för att höja kunskapen inom ämnesområdet samt involvera ägarbolagens medarbetare än mer i forskningen. Totalt deltog 27 personer, varav fem personer från NSVA, nio från VA SYD, en från Sydvatten, nio från LTH, en från Chalmers och två från Gryaab.

Vilka lösningar är effektivast – och hur prioriterar vi framåt?

Tekniska lösningar som ozonering och dosering av eller filtrering genom aktivt kol, för nedbrytning respektive adsorption av mikroföroreningarna, har installerats på ett fåtal avloppsreningsverk runt om i världen. Vi behöver veta mer om teknikernas effektivitet med avseende på reduktion av mikroföroreningar, energianvändning och resursåtgång på våra ägarbolags reningsverk samt vilka ämnen som bör prioriteras och varför.

Det finns i dagsläget inga krav på svenska reningsverk att införa rening från organiska mikroföroreningar, men det kan komma inom en 10-15 års period. Några få reningsverk i Sverige har infört rening och utbyggnaden främjas av investeringsbidrag från Naturvårdsverket för att minska samhällets utsläpp av läkemedelsrester till vattenmiljön.

Ett av åtta fokusområden

Rening från organiska mikroföroreningar i avlopp är ett av åtta identifierade fokusområden på Sweden Water Research. Vill du veta mer om detta fokusområde kontakta då David Gustavsson (040-635 01 50, david.gustavsson@vasyd.se).