Kartläggning av möjliga ytor för gröna lösningar

Examensarbete, 30 hp. Examensarbetet riktar sig till civilingenjörsstudenter från V och W som genomför en master inom vattensresurshantering samt till studenter inom det internationella masterprogrammet i Water Resources Engineering.

Planerad start bestäms i samråd mellan student och handledare.

I och med klimatförändringarna kommer våra samhällen att drabbas av större regn vilket kommer öka kraven på det redan underdimensionerade ledningssystemet och ställa stora krav på stadsplaneringen. För att kunna göra bättre förutsägelser av problemområden används idag hydrodynamiska modeller som en kopia av det verkliga systemet, men med ökade krav på noggrannhet sker en eskalerande ökning av behov av datorkraft och kostnad. Detta visar på behovet av att utveckla nya metoder som är snabbare och billigare, där det har visats att maskininlärning och AI är ett möjligt nästa steg. För att göra dessa modeller effektiva behövs en tydligare definition av de ytor i staden där lösningar faktiskt är möjliga att implementera, en kartläggning som idag görs för hand.

Metod

Examensarbetet går ut på att skapa en metod för GIS-baserat verktyg för att ta fram en spatiell beskrivning av ytor möjliga för dagvattenhantering. Verktyget behöver ta in parametrar som topografi, markrådighet samt befintliga byggnader och anläggningar. Verktyget ska kunna avgöra vilka områden i ett avrinningsområde som är praktiskt möjliga att använda för dagvattenlösningar.

Resultatet av examensarbetet kan medföra att behovet av antalet simuleringar i modellerna begränsas vilket minskar både tidsåtgång och kostnader för utredningar, något som är ett viktigt bidrag i mer effektiva metoder för stadens klimatanpassningsarbete. Ett nära samarbete med behovsägare kommer att stärka både arbetets bidrag samtidigt som det är en värdefull partner för dig som student att få direktkontakt med de praktiska tillämpningarna.

Kontaktperson/handledare:

Salar Haghighatafshar, Forskare LTH. Salar.Haghighatafshar@chemeng.lth.se
Sofia Dahl, specialist NSVA. Sofia.dahl@nsva.se
Sara Roth, industridoktorand Sweden Water Research/NSVA/LTH

Arbetet ingår i ett doktorandprojekt kring Klimatanpassning av urbana dagvattensystem som genomförs av Sara Roth.

Sittbänk på en träbro i en grönskande miljö

Scandiagade i Köpenhamn