Pilotanläggningen på Ellinge ARV försenad

Uppstarten av pilotanläggningen på Ellinge avloppsreningsverk (ARV) är försenad ytterligare. De första slampartierna kommer att pyrolyseras i oktober i stället för i augusti som tidigare planerats. Leverantören Aquagreen kommer att vara plats in i december för att trimma in anläggningen.

Förseningen beror på problem vid tillverkningen av pyrolysreaktorn. Eftersom pilotförsöken ska testa vilken pyrolystemperatur som är bäst utifrån avskiljning av tungmetaller och organiska föroreningar samt fosfortillgänglighet behöver vår reaktor klarar av temperaturer mellan 500–900 °C till skillnad från fullskaleanläggningar som pyrolyserar vid 600–700 °C. Det innebär att en annan stålkvalitet behöver användas. I vårt fall använder vi ett stål som är ganska svårbehandlat vilket lett till problem att uppnå de mått som behövs för reaktorn.

Även driftplaneringen är försenad, delvis på grund av den försenade uppstarten men också på grund av osäkerhet kring hur driften av anläggningen ska ske. Troligen får vi invänta de första slamkörningarna i piloten under hösten innan vi slutgiltigt bestämmer körordningen.

Hittills har 22 olika avloppsreningsverk anmält intresse för att köra sitt slam genom piloten.

Verksad med stålställningar, bord med ritningar och verktyg på

Gasförbränningskammaren och vattenskrubbern är i princip klara

Denna sida ingår i Aktuellt från testbädd Ellinge