Doktorandtjänst inom läkemedelsrening från avloppsvatten

Vi söker dig som vill doktorera och är intresserad av avloppsvattenrening. Inom ramen för ett internationellt projekt kommer du att forska på hur man på ett energieffektivt sätt kan avskiljning organiska mikroföroreningar med hjälp av metoder som adsorption och membranfiltrering.

Doktorand i vattenförsörjnings- och avloppsteknik
Arbetsplatsbeskrivning

Sweden Water Research är ett forsknings- och utvecklingsbolag som forskar om vatten och utvecklar nya effektiva lösningar för att möta vattentjänstbranschens framtida utmaningar. Vi både initierar och leder projekt, nätverkar och samverkar samt ger aktivt stöd till innovationer i vattensektorn. Bolaget ägs av Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA), Sydvatten AB och VA SYD och finansieras genom att varje organisation avsätter minst en procent av sin omsättning till FoU-bolaget. Genom ägarna är bolaget förankrat i 18 kommuner i Skåne. Huvudkontoret finns på Ideon i Lund.

Arbetsbeskrivning

Vattenförsörjnings- och avloppsteknik bygger på baskunskaper i hydrologi, hydraulik, mikrobiologi,
matematik och kemi. Inom ämnet bedrivs forskning i form av experimentella studier i laboratorie-, pilot och industriskala, modellering och simulering av tekniska processer, processdesign och systemanalys.  Inom ämnet studeras avskiljning av näringsämnen och mikroföroreningar, slambehandling, separationsteknik, infrastruktur och tekniska processer för rening av dricks-, dag- och avloppsvatten.

Arbetsuppgifter

Inriktningen för denna anställning är avancerad rening av kommunalt avloppsvatten med fokus på
avskiljning av organiska mikroföroreningar med metoder som adsorption och membranfiltrering. Olika processkonfigurationer baserade på separation och sorption kommer att studeras, däribland direktmembranfiltrering (DMF). Energianvändning och hantering av uppkomna restprodukter utgör centralamoment i arbetet. En väsentlig del av uppgifterna innefattar experimentellt arbete inkluderande drift avtestanläggning och labanalyser.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även
medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har
• avlagt examen på avancerad nivå eller
• fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad
nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
• på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Kraven på särskild behörighet för forskarutbildningsämnet Vattenförsörjnings- och avloppsteknik uppfyller den som har:
ett fördjupningsarbete om minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom ämnesområdet.
Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att klara utbildningen.

Övriga krav:
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.
• Körkort (B) erfordras.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen.
Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå.
Följande beaktas:
• Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
• Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga
problem.
• Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
• Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:
• Erfarenhet av arbete inom avloppsvattenrening gärna med avseende på mikroföroreningar.
• Erfarenhet av membranfiltrering och/eller adsorption med aktivt kol.
• Dokumenterad erfarenhet av kvalificerat arbete eller annan relevant kompetens vad avser praktiskt
försöksarbete i såväl labb- som pilotskala.
Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara
forskarutbildningen.

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarandegrad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan

Ansökan bör skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Frågor & ansökan

Frågor kring tjänsten besvaras av Marinette Hagman, forskningschef, Sweden Water Research, +46 10 490 98 17.

Skicka din ansökan till anna.holmstedt@swrab.se senast den 1 april 2018, löpande utval.