Att sätta pris på vatten - Sweden Water Research

Att sätta pris på vatten

Teknologin för en mer cirkulär användning av vatten finns, men vi behöver nya affärsmodeller och förändrat beteende för att göra den möjlig i större skala. Det här projektet identifierar utmaningar kopplade till lagstiftning, samarbete mellan olika aktörer, och behovet av att öka medvetenheten om vattenbranschens utmaningar.

I många delar av världen är tillgången till rent vatten en enorm utmaning för hälsa, livsmedelsproduktion och samhällsutveckling. Även här i Sverige blir vi påminda om att vatten är en begränsad resurs, särskilt under sommaren när vi stöter på problem som torka, bränder och översvämningar. Dessa utmaningar är särskilt tydliga inom VA-sektorn, där klimatförändringar kräver anpassning och infrastrukturell utveckling. För att få till stånd en vattenförsörjning som är långsiktigt hållbar, behöver vi skapa incitament för övergång från linjär till cirkulär modell. Vi behöver också utveckla en affärsmodell som erkänner vatten som en ändlig resurs.

Nya prissättningsmodeller behövs

Hur kan vi göra det lönsamt och skapa incitament för fastighetsägare att implementera tekniker som stödjer en mer cirkulär användning av vatten? Hur får vi människor att acceptera cirkulära lösningar och förbruka mindre vatten? Hittills har fokus varit främst på teknikutveckling, och idag finns tekniker som möjliggör en mer cirkulär användning av vatten. Men för att kunna implementera cirkulära tekniker på storskalig nivå behövs affärsmodeller som gör det möjligt att ta betalt för detta och som skapar incitament för hushåll att välja hållbara lösningar. Det kräver att fokus flyttas från teknikutveckling till ett mer samhällsvetenskapligt perspektiv.

Projektets syfte

Inom EU diskuteras behovet av att utveckla det man kallar för Water-Smart Society, där vattenförsörjning bygger på cirkulär teknik och involverar alla intressenter. Det här projektet tar avstamp i detta begrepp och söker lösningar för att möta de aktuella utmaningarna.

Att sätta pris på vatten syftar till bidra till ett cirkulärt förhållningssätt till vatten med utgångspunkt i samhällsvetenskaplig teori och metod. Genom exempel från andra länder och dialog med samhället undersöker vi befintliga affärsmodeller och deras påverkan på beteenden.

Fyller behov i samhället

I en tid där klimatförändringarna driver på behovet av smartare vattenanvändning och Sveriges VA-infrastruktur står inför stora investeringar, kommer projektet att ge insikter om hur vi kan prissätta och använda vatten effektivt. Genom att fokusera på hållbara affärsmodeller kan forskningen bidra till långsiktig finansiering och möjliggöra samarbete mellan vattenbranschen och fastighetssektorn.

Finansiering och organisation

Projektet finansieras av Sweden Water Research och genomförs av Anna Thomasson, Copenhagen Business School och Per Hillbur, Malmö universitet.

En referensgrupp är knuten till projektet, i den ingår Dan Lilja, vd NSVA, Mattias Leijon, vd Sydvatten och Stefan Åkesson, senior strateg VA SYD, Alexander Keucken, forsknings- och utvecklingsledare Svenskt Vatten samt Dan Löfgren, senior strateg Svenskt Vatten.

Det här projektet ska bidra till ett cirkulärt förhållningssätt till vatten genom att:

  • Identifiera hinder och möjligheter inom de regler och system som finns idag för att utarbeta affärsmodeller som bygger på nya cirkulära tekniker
  • Identifiera hinder och möjligheter att inom befintligt institutionellt ramverk utveckla och implementera cirkulära prissättningsmodeller
  • Ta fram förslag på hur nuvarande regler och system kan ändras för att skapa förutsättningar för en mer hållbar vattenanvändning