Bekämpningsmedel i grundvatten

I många av NSVA:s kommuner, bland annat Perstorp och Örkelljunga, baseras vattenförsörjningen på grundvattenförekomster som finns nära konsumenten.

I Danmark baseras vattenförsörjningen i hög grad på grundvatten och där hittas allt fler bekämpningsmedel och andra ämnen i det grundvatten som används för dricksvatten. Ämnena har använts för att bekämpa ogräs, svampar och insekter sedan 1950-talet.

Även i NSVA:s kommuner har bekämpningsrester påvisats i grundvattenförekomsterna och målet med detta projekt är att utveckla processer som kan användas för avlägsnande av bland annat bekämpningsmedel. Det skulle säkerställa drift utan större förändringar så att även mindre vattenverk kan upprätthålla produktionen för sina konsumenter. Projektet syftar till att ta fram prototyper som kan prövas i fullskala vid några av de mindre anläggningarna inom NSVA.

Projektet ska ta fram ett budgeterat forskningsprogram för området där även extern finansiering är säkrad. Inledningsvis görs en sammanställning av kunskapsläget av både problematik och möjliga tekniker för att avlägsna bland annat bekämpningsmedel. I ett nästa steg ska en pilot utvecklas och testas som del av ett ”proof of concept”.

  • Ta fram ett budgeterat forskningsprogram för området där även extern finansiering är säkrad
  • En sammanställning av kunskapsläget av både problematik och möjliga tekniker för att avlägsna bland annat bekämpningsmedel
  • Utveckla och testa en pilot som del av ett ”proof of concept”