Kväverening för skärpta krav - Sweden Water Research

Kväverening för skärpta krav

Nya miljötillstånd för avloppsreningsverk tenderar att innebära krav på lägre utsläppshalter än tidigare.

PROJEKT PÅ VA SYD Utöver totalkväve kan det för nya miljötillstånd bli aktuellt med krav på mycket låga halter av ammoniumkväve, framförallt bli när recipienten är ett mindre vattendrag. Sådana halter kan vara svåra att uppnå så som reningsverken är dimensionerade och utformade i dag, vilket delvis beror på att vid tillfällen med mycket höga flöden förbileds normalt avloppsvattnet förbi den biologiska behandlingen.

Projektet undersöker hur en långtgående nitrifikation för låga ammoniumhalter (<0,5 mg/l som årsmedelvärde) kan åstadkommas med en kompakt biofilmsprocess. Utformning av en biofilmsprocess optimeras för att åstadkomma efternitrifikation (efter en konventionellt dimensionerad biologisk huvudprocess) och samtidigt behandla allt avloppsvatten även vid högflödessituationer.

Projektet finansieras av Sweden Water Research.

  • Att ta fram kunskap om hur processen ska dimensioneras, utformas och styras
  • Att fastställa lämplig belastning, volym, driftsätt och styrstrategier