Less is more

Energieffektiva metoder för rening av läkemedelsrester och andra mikroföroreningar i avloppsvatten.

Läkemedelsrester, biocider och andra mikroföroreningar har på senare tid uppmärksammats mer och mer då studier visat att de har en skadlig effekt, speciellt i våra akvatiska ekosystem. Ett känt exempel är den förändrade könsfördelningen hos fiskar efter exponering av hormonstörande ämnen från p-piller.

Stora mängder mikroföroreningar transporteras dagligen till våra avloppsreningsverk med avloppsvattnet innan det släpps ut i vattendrag och sjöar. De flesta avloppsreningsverk är idag utformade för att ta bort kväve, fosfor och organiskt material. Majoriteten mikroföroreningar passerar istället reningsverken och hamnar i vattendragen där fiskar och annat akvatiskt liv påverkas av dessa.

Om projektet

Less is More är ett Interreg South Baltic projekt  – ett samarbete mellan fyra länder som alla gränsar till södra Östersjön. I projektet ska man undersöka och utvärdera metoder för rening av mikroföroreningar på ett energi- och kostnadseffektivt sätt. Grundidén är att använda ett kolfilter som sista reningssteg i vilket mikroföroreningar adsorberas.

Här hittar du projektwebben

Ladda ner en flyer om projektet

Pilotanläggningar i Danmark, Litauen och Sverige

På pilotanläggningar i Danmark och Litauen kommer kolfilter introduceras som slutsteg i reningsprocessen. På Svedala reningsverk kommer en unik pilotanläggning byggas, helt baserad på mekanisk rening med membran- och kolfilter.

Tanken är att separera fosfor, organiskt material och suspenderade ämnen från avloppsvattnet innan kolfiltret för att förhindra igensättning av detta. Man vill också undersöka potentialen av energiåtervinning från en process med endast mekanisk rening.

Pilotförsöken kommer kompletteras med laboratorieförsök för att undersöka hur kolfiltrets egenskaper påverkar dess förmåga att adsorbera mikroföroreningar. Det kommer också undersökas till vilken grad restprodukterna kan användas till biogasproduktion och näringsåtervinning.

Projektledare

Åsa Davidsson och Michael Cimbritz, Lunds universitet

Partners

Huvudpartners i projektet
Lunds Universitet, Instutionen för Kemiteknik
Sweden Water Research AB
Högskolan Kristianstad
Slagelse Utility (SK Forsyning A/S), Danmark
Slagelse kommun, Danmark
JSC ”Kretinga Water”, Litauen
Gdansk Water Foundation, Polen

Anslutna parters
Svedala kommun
Lithuania Water Supply Association
Danish Water and Wastewater Association (DANVA)
Swedish Water & Wastewater Association (Svenskt Vatten)
Swedish Agency for Marine and Water Management (Havs- och Vattenmyndigheten)
WIN – Water Innovation Accelerator

 

 

 

 

  • Långsiktigt minska mängden mikroföroreningar som släpps ut i Östersjön genom uppgradering av små- och mellanstora avloppsreningsverk.
  • Utveckla metoder som fokuserar på att använda separationsprocesser för att för-bättra reningsprocessen och öka potentialen för energiåtervinning.
  • Hitta en kostnadseffektiv reningskonfiguration där ett granulerat aktivt kolfilter används för att avlägsna mikroföroreningar från avloppsvatten.