Run4Life – Recovery & utilisation of nutrients 4 low impact fertiliser

Världens livsmedelsförsörjning är helt beroende av användning av gödselmedel. De nuvarande metoderna för produktion av gödselmedel är dock inte hållbara. Hushållsavloppsvatten innehåller viktiga resurser: särskilt vatten, energi och näringsämnen. I de nuvarande centraliserade avloppshanteringssystemen återvinns dessa resurser knappast.

Run4Life visar en alternativ strategi för att förbättra återvinning av resurser från avloppsvatten, med hjälp av ett decentraliserat system där svartvatten (toalettavloppsvatten), gråvatten (bad-, disk- och tvättvatten) och organiskt köksavfall samlas upp separat. Varje separat flöde får sedan den behandling som behövs för effektiv resursåtervinning, till exempel som gödselprodukter.

Olika innovativa teknologier kombineras för att nå målet om effektiv näringsåtervinning i Run4Life -konceptet. Dessa tillämpas och optimeras på fyra platser i Europa där. Demonstrationsplatserna finns i Gent (Belgien), Helsingborg (Sverige), Sneek (Nederländerna) och Vigo (Spanien). Var och en av platserna har olika tekniker och teknikkombinationer för återvinning av flera olika resurser.

I samarbete med gödselproducenter utvärderas den praktiska jordbruksanvändningen av de framtagna gödselprodukterna.

Oceanhamnen, Helsingborg

Demosajten vid Oceanhamnen i Helsingborg rymmer ett innovativt system för avfallshantering och avloppsvatten för cirka 320 lägenheter och flera kontorsbyggnader, som uppgår till cirka 1800 personekvivalenter som för närvarande flyttar in. Svartvatten, organiskt köksavfall och gråvatten samlas in separat och behandlas, med sikte på för maximal resursåtervinning. Oceanhamnens lokala behandlingssystem är beläget vid det befintliga avloppsreningsverk i Helsingborg (Öresundsverket) på RecoLab.

“Tre rör ut”: optimal behandling och återvinning för tre flöden

De nya bostäderna och kontorsbyggnaderna i stadsdelen Oceanhamnen är utrustade med ett vakuumsystem för svartvattnet. Vakuumtoaletter använder endast cirka 1 liter vatten per spolning, vilket resulterar i en betydande minskning av vattenanvändningen jämfört med vanliga vattenspolande toaletter och ett mycket koncentrerat svartvattenflöde. Kvarnar för organiskt avfall installeras i köken, anslutna till ett separat lågtrycksavloppsrör. Gråvatten samlas i ett tredje rör.

Köksavfallet och det koncentrerade svartvatten transporteras till reningsverket där flödena behandlas i separata UASB-reaktorer för anaerob nedbrytning. Den producerade biogasen kommer att bearbetas i stadens naturgasnät, för lokalt bruk som bränsle för kollektivtrafik eller gatubelysning. Slam från båda rötarna avvattnas och används som separata organiska gödselmedelsfraktioner. Det kvarstående avloppsvattnet kombineras i ett flöde, som används för att återvinna struvit (ett fosfatgödselmedel) och ammoniumsulfat (ett kvävegödselmedel). Det kvarvarande avloppet blandas med gråvattnet (ingår inte i Run4Life -projektet). Först skickas avloppet från denna tredje behandlingsavdelning till Öresundsverket, men möjligheter att använda det som en vattenkälla undersöks för närvarande.

Run4Life -projektet får finansiering från EU Horizon 2020 Research and Innovation, GA 730285.

Du hittar projektets webbplats här: https://run4life-project.eu/

Projektledare

Nicolás Morales Pereira, Aqualia
E-post: nicolas.morales.pereira@fcc.es

Partners

Aqualia
DeSaH
Sveriges Lantbruksuniversitet
LeAF
LEITAT
NSVA
Universidad de Santiago de Compostela
WE&B Water, Environment and Business for development
Wageningen University & Research
Zona Franca de Vigo
Ecomotive
Isle
CEIP
For Farmers
ASB Greenworld

Målsättning

Läs om projektets mål på projektets egna hemsida: https://run4life-project.eu/about/work-packages/

Projektmedlemmar från Sweden Water Research