ELSA – Effektiv Luftning på Svenska Avloppsreningsverk

Tidigare studier visar på att potentialen att energieffektivisera de kommunala avloppsreningsverken är stor. Den största energianvändningen på verken återfinns vid luftningen av de biologiska processerna i vattenreningen.

I projektet ELSA möts VA-Sveriges främsta experter inom luftning och drift- och processingenjörer och -tekniker samt projektledare för att tillsammans arbeta fram riktlinjer för design, drift, underhåll och upphandling av luftningsutrustning på svenska reningsverk.

Bakgrund

Vid renoverings- och uppgraderingsbehov byts och/eller kompletteras normalt enbart delar av luftningsanläggningen, vilket kan ställa till problem då förändringen kanske inte uppnår den effektiviteten som systemet skulle kunna uppnå om hela anläggningen hade bytts ut. Då dessa behov uppkommer var 10-20 år saknas ibland dokumentation men också kunskap hos VA-huvudmännen om luftningsanläggningens olika funktioner, bakomliggande design och om relevanta krav för att säkerställa att en energieffektiv luftningsanläggning erhålls.

Uppföljningen och utvärderingen av driften och underhållet av luftningsanläggningarna är också ofta bristfälligt utförda.

Om projektet

Projektet ELSA (Effektiv Luftning på Svenska Avloppsreningsverk) är indelat i nio olika arbetspaket: Nuläges- och behovsanalys, Litteratursammanställning, Design och utformning, Drift och underhåll, Instrumentering, styrning och reglering, Modellering, Fallstudier, Upphandling och Kommunikation. Varje arbetspaket har en ansvarig person som leder arbetet inom paketet. Förutom litteraturstudier, kommer muntliga intervjuer, enkätundersökningar, workshops och studiebesök att genomföras.

Projektets parter representerar alla viktiga intressenter gällande luftningsanläggningar vid kommunala avloppsreningsverk såsom VA-bolag, leverantörer, konsulter, entreprenörer, forskningsinstitut och universitet.

Status

Nu börjar projektet lida mot sitt slut. Den 14 juni 2019 skickades ett skarpt utkast av rapporten ut till hela projektgruppen. Nu har gruppen, bestående av 21 projektparter, till den 30 augusti på sig att lusläsa, kommentera, korrigera och acceptera innehållet i en heltäckande rapport gällande design, drift, underhåll och underhåll av luftningssystemet till den biologiska reningen på kommunala avloppsreningsverk.

I september lämnar vi in slutversionen av rapporten till Svenskt Vatten Utveckling och vi hoppas att rapporten ska finnas i tryck senast i december 2019. Under våren 2020 kommer vi att arrangera ett seminarium för att presentera och diskutera rapportens innehåll. Efter referensgruppens kommentarer under våren, litar vi på att branschen verkligen kommer att glädjas av denna rapport!

Är du intresserad och vill medverka?

Projektgruppen vill komma i kontakt med kommunala VA-verksamheter, konsulter, leverantörer och entreprenörer som är intresserade att veta mer om projektet eller som kanske aktivt vill bidra i projektet genom att t ex ställa upp på en intervju eller studiebesök. Kontakta David Gustavsson för mer information.

De övergripande syftena med projektet är att ta fram en rapport som svenska VA-huvudmän, konsulter och leverantörer kan utnyttja för att kunna

  • höja kunskapsnivån gällande luftningen
  • hitta enkla effektiviseringsåtgärder i befintliga luftningsanläggningar
  • erhålla väl designade luftningsanläggningar på avloppsvattenreningsverk
  • upphandla ett så energieffektivt luftningssystem som möjligt

Projektmedlemmar från Sweden Water Research