Våra projekt

Sweden Water Research bedriver forsknings- och utvecklingsarbete inom vattenområden som är viktiga ur ett hållbart samhällsperspektiv.

Vi initierar projekt och söker lämpliga samarbeten för att öka kunskapen kring framgångsrika sätt att utveckla och klimatanpassa framtidens städer. Vårt F&U-arbete drivs som nätverk där våra ägarbolag aktivt medverkar och alla projekt bidrar till att lösa utmaningar relaterade till vattenkvalitet, digital transformation och cirkulär ekonomi.

Filtrera projekt på områden

Filtrera projekt på projekttyper

Avslutade projekt

Slamspridning på åkermark – långsiktiga effekter på jord och gröda, samt förekomst av antibiotikaresistenta bakterier

Fortsatta undersökningar av den långsiktiga effekten av slamspridning på åkermark med syfte att bättre förstå och bedöma risker för antibiotikaresistenta bakterier och antibiotikaresistensgener.

Pågående projekt

Slamspridning på åkermark – PFAS i slam, jord, gröda och mask

Per- och polyfluoralkylämnen (PFAS) används i produkter och industriella processer samt läcker från avfallshantering och…

Avslutade projekt

Supermätpunkten

Ett projekt med målet att ta fram ett koncept för onlinemätning av dricksvattenkvalitet. Visionen är att vara snabbare än bakterierna!

Pågående projekt

Supermätpunkterna

Arbetet med att testa ny teknik och ta fram koncept för onlinemätning av dricksvattenkvalitet har…

Traktor sprider slam på åker

Pågående projekt

Testbädd Ellinge

Pilotstudien inom projektet, torkning och pyrolys avloppsslam från olika avloppsreningsverk, kommer att genomföras på Ellinge…

Skrapa i dricksvattenrör som tar prov på biofilmen.

Avslutade projekt

Ultrafiltrerings påverkan av ledningsnätets mikrobiella biofilm

Projektet undersöker biofilm i ledningsnät genom molekylärbiologisk analys och avancerad kemisk analys.

Ben och fötter som står i grönfärgat vatten

Pågående projekt

Undersökning av Vombsjöns fosfordynamik

DOKTORANDPROJEKT Övergödning är idag ett utbrett problem i flera sjöar runt om i världen. Speciellt…

Avslutade projekt

Uppströmsarbete – i dag och i framtiden

Uppströmsarbete är en viktig del i arbetet med att minska miljöföroreningarna i samhället och förhindra…

Fyra sittande kvinnor på rad vid havet.

Pågående projekt

Urbana bad

Hur står det egentligen till med kvaliteten på våra badvatten – och påverkas de av våra VA-anläggningar?

Avslutade projekt

Uricycle – urinsorterande kretsloppslösning av urban växtnäring i avlopp

Nästintill all växtnäring (>85% av den totala mängden kväve, fosfor och kalium) i det kommunala…

Avslutade projekt

URINITE – Stabilisering av urin med hjälp av nitrifikation

Erfarenheter av nitrifikation av urin utan alkalinitetstillsats är begränsade och enbart ett fåtal forskargrupper har…

Hand som håller mätinstrument över grunt vatten

Pågående projekt

Utforskning av nya online-metoder för övervakning och analys av badvattenkvalitet

DOKTORANDPROJEKT Isabel Erb arbetar med flertalet spännande projekt som berör vattenkvalitet. Inom projektet Urbana bad…