Sweden Water Research

Vi är ett forsknings- och utvecklingsbolag som på ett målinriktat och resurseffektivt sätt ska möta de förändringar som vattentjänstbranschen står inför. Vi samordnar kompetenser för att säkra underhåll, hitta nya lösningar och sprida kunskap.

Vi ägs av NSVA, Sydvatten och VA SYD och finansieras genom att varje organisation avsätter minst en procent av sin omsättning till FoU-bolaget. Vi bedriver forsknings- och utvecklingsarbete inom områden som är viktiga ur ett hållbart samhällsperspektiv. Den kanske viktigaste utmaningen som vattentjänstbranschen står inför är klimatanpassningen. Vi behöver samla och mer aktivt sprida kunskap kring framgångsrika sätt att klimatanpassa vattentjänsterna i den hållbara staden.